Ngrohës I ujit

FTG50SM FTG50SM Volumi: 48,7 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 49 × 92 × 30 cm
FTG80SM FTG80SM Volumi: 77,9 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 49 × 135 × 30 cm
GB120N GB120N Volumi: 116,4 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 50 × 110,3 × 50,7 cm
GB30N GB30N Volumi: 30,4 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,4 × 52,7 × 46,1 cm
GBFU100SIM GBFU100SIM Volumi: 96,2 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,4 × 94,8 × 46,1 cm
GBFU80SIM GBFU80SIM Volumi: 75,1 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,4 × 80,3 × 46,1 cm
GBK100LN GBK100LN Volumi: 92,5 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 50 × 94,8 × 50,7 cm
GBK120RN GBK120RN Volumi: 112,9 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 50 × 110,3 × 50,7 cm
GBK150LN Volumi: 141,5 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 50 × 131,8 × 50,7 cm
GBK150ORLN GBK150ORLN Volumi: 141,5 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 50 × 132,5 × 50,7 cm
GBK150ORRN GBK150ORRN Volumi: 141,5 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 50 × 132,5 × 50,7 cm
GBK150RN Volumi: 141,5 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 50 × 131,8 × 50,7 cm
GBK200LN GBK200LN Volumi: 200 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 50 × 151 × 50,7 cm
GBK200ORRN Volumi: 188,9 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 50 × 145 × 50,7 cm
GBK200RN GBK200RN Volumi: 200 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 50 × 151 × 50,7 cm
GBK80LN GBK80LN Volumi: 72,6 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 50 × 80,3 × 50,7 cm
GBK80RN GBK80RN Volumi: 72,6 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 50 × 80,3 × 50,7 cm
OGB100OR OGB100OR Volumi: 97,3 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 50 × 97,5 × 51,2 cm
OGB120EDD/UNI OGB120EDD/UNI Volumi: 118,1 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 50 × 113 × 51,2 cm
OGB120OR OGB120OR Volumi: 118,1 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 50 × 113 × 51,2 cm
OTG80SLSIMB OTG80SLSIMB Volumi: 78,8 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 42 × 95 × 44,5 cm
TEG 10O TEG 10O Volumi: 9,8 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 31 × 45,4 × 26,5 cm
TEG10U Volumi: 10 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 31 × 45,4 × 26,5 cm
TEG5O TEG5O Volumi: 5,5 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 25,6 × 39 × 21,3 cm
TEG5U TEG5U Volumi: 5,7 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 25,6 × 39 × 21,3 cm
TG100N TG100N Volumi: 100 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,4 × 92,6 × 46,1 cm
TG120NG TG120NG Volumi: 110,7 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,4 × 108,1 × 46,1 cm
TG50NG TG50NG Volumi: 47,5 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,4 × 56,1 × 46,1 cm
TG80N TG80N Volumi: 80 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,4 × 76,6 × 46,1 cm
TGR100NG TGR100NG Volumi: 96,1 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,4 × 93,5 × 46,1 cm
TGR100SMT TGR100SMT Volumi: 96,1 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,4 × 96,2 × 46,1 cm
TGR80NG TGR80NG Volumi: 76,1 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,4 × 77,5 × 46,1 cm
TGRH100 TGRH100 Volumi: 96,1 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,4 × 93,5 × 46,1 cm
TGRH120 TGRH120 Volumi: 116,4 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,4 × 109 × 46,1 cm
TGRH80 TGRH80 Volumi: 76,1 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,4 × 77,5 × 46,1 cm
TGRK100LN TGRK100LN Volumi: 94,2 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,4 × 93,5 × 46,1 cm
TGRK100RN TGRK100RN Volumi: 94,2 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,4 × 93,5 × 46,1 cm
TGRK120LN TGRK120LN Volumi: 114,5 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,4 × 109 × 46,1 cm
TGRK120RN TGRK120RN Volumi: 114,5 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,4 × 109 × 46,1 cm
TGRK80LNG TGRK80LNG Volumi: 71,3 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,4 × 79 × 46,1 cm
TGRK80RN TGRK80RN Volumi: 75,3 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,4 × 77,5 × 46,1 cm
VLG200A1-1G3 VLG200A1-1G3
VLG300B1-1G3 VLG300B1-1G3