Afër
...

Pajisjet e kujdesit të flokëve

HD215PR HD215PR 32,99 € IONIC POWER
HS110PR HS110PR 32,99 € IONIC POWER
HTS03BG HTS03BG 32,99 € TRAVEL SET
HC19PR HC19PR 26,99 €
HS90BG HS90BG 26,99 € IONIC CARE
HD203BG HD203BG 24,99 € IONIC CARE
HD223PB HD223PB 24,99 €
HSB01PR HSB01PR 19,99 €
HD213GG HD213GG 17,99 €
HD122P HD122P 14,99 € TRAVEL EDITION
HD122B HD122B 12,99 € TRAVEL EDITION
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme