Afër
...

Makine tharese

Dizajn linjat:
D8565NB D8565NB Tharëse robash 679,99 € Niveli i energjisë: A++
D7465J D7465J Tharëse robash 649,99 € Mbushja: Mbushja 1-7 kg Niveli i energjisë: A++
D854BJ D854BJ Tharëse robash 449,99 € Ngrohes elektrik Niveli i energjisë: B
D624BL D624BL Tharëse robash 407,99 € Ngrohes elektrik Mbushja: Mbushje 6 kg Niveli i energjisë: B
D74SY2W
D74SY2B
D74SY2 Tharëse robash 407,99 € Në dispozicion: Ngrohes elektrik Mbushja: Mbushja 1-7 kg Niveli i energjisë: B
D622CM D622CM Tharëse robash 299,99 € Ngrohes elektrik Mbushja: Mbushje 6 kg Niveli i energjisë: C
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme