Afër
...

Makine tharese

Dizajn linjat:
D8565NB D8565NB 679,99 € Niveli i energjisë: A++ Motor Standard
D7465J D7465J 649,99 € Mbushja: Mbushja 1-7 kg Niveli i energjisë: A++ Motor Standard
D854BJ D854BJ Makinë tharëse me kondensim 449,99 € Ngrohes elektrik Niveli i energjisë: B Motor Standard
D624BL D624BL Makinë tharëse me kondensim 407,99 € Ngrohes elektrik Mbushja: Mbushje 6 kg Niveli i energjisë: B Motor Standard
D74SY2W D74SY2W Makinë tharëse me kondensim 407,99 € 367,19 € Ngrohes elektrik Mbushja: Mbushja 1-7 kg Niveli i energjisë: B Motor Standard
D622CM D622CM Makinë tharëse me ventilim 299,99 € Ngrohes elektrik Mbushja: Mbushje 6 kg Niveli i energjisë: C Motor Standard
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme