Ngrohës I ujit

VLG300B1-1G3 VLG300B1-1G3 860,99 €
VLG200A1-1G3 VLG200A1-1G3 719,99 €
GBK200LN GBK200LN Ngrohës uji 385,99 € Volumi: 200 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 50 × 151 × 50,7 cm
GBK200ORRN Ngrohës uji 385,99 € Volumi: 188,9 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 50 × 151 × 50,7 cm
GBK200RN GBK200RN Ngrohës uji 385,99 € Volumi: 200 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 50 × 151 × 50,7 cm
GBK150LN Ngrohës uji 340,99 € Volumi: 141,5 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 50 × 131,8 × 50,7 cm
GBK150ORLN GBK150ORLN Ngrohës uji 340,99 € Volumi: 141,5 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 50 × 131,8 × 50,7 cm
GBK150ORRN GBK150ORRN Ngrohës uji 340,99 € Volumi: 141,5 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 50 × 131,8 × 50,7 cm
GBK150RN Ngrohës uji 340,99 € Volumi: 141,5 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 50 × 131,8 × 50,7 cm
GBK120RN GBK120RN Ngrohës uji 295,99 € Volumi: 112,9 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 50 × 110,3 × 50,7 cm
GBK100LN GBK100LN Ngrohës uji 261,99 € Volumi: 92,5 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 50 × 94,8 × 50,7 cm
FTG80SM FTG80SM Ngrohës uji 255,99 € Volumi: 77,9 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 49 × 135 × 29,7 cm
GBK80LN GBK80LN Ngrohës uji 250,99 € Volumi: 72,6 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 50 × 80,3 × 50,7 cm
FTG50SM FTG50SM Ngrohës uji 210,99 € Volumi: 48,7 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 49 × 92 × 29,7 cm
TGRK120LN TGRK120LN Ngrohës uji 204,99 € Volumi: 114,5 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,4 × 109 × 46,1 cm
TGRK120RN TGRK120RN Ngrohës uji 204,99 € Volumi: 114,5 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,4 × 109 × 46,1 cm
OGB120OR OGB120OR Ngrohës uji 259,99 € 199,99 € Volumi: 118,1 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 50 × 113 × 51,2 cm
TGRK100LN TGRK100LN Ngrohës uji 189,99 € Volumi: 94,2 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,4 × 93,5 × 46,1 cm
TGRK100RN TGRK100RN Ngrohës uji 189,99 € Volumi: 94,2 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,4 × 93,5 × 46,1 cm
TGRK80RN TGRK80RN Ngrohës uji 173,99 € Volumi: 75,3 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,4 × 77,5 × 46,1 cm
GBFU120EDD/V6 GBFU120EDD/V6 Ngrohës uji 169,99 € Volumi: 120 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,4 × 111,6 × 46,1 cm
OGB120EDD/UNI OGB120EDD/UNI Ngrohës uji 169,99 € Volumi: 118,1 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 50 × 113 × 51,2 cm
TGR120N TGR120N Ngrohës uji 153,99 € Volumi: 116,4 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,4 × 109 × 46,1 cm
TG120N TG120N Ngrohës uji 149,99 € Volumi: 116,4 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,4 × 108,1 × 46,1 cm
TG100N TG100N Ngrohës uji 128,99 € Volumi: 100 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,4 × 92,6 × 46,1 cm
TGRH80 TGRH80 Ngrohës uji 119,99 € Volumi: 76,1 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,4 × 77,5 × 46,1 cm
TG80N TG80N Ngrohës uji 96,99 € Volumi: 80 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 45,4 × 76,6 × 46,1 cm
TG50N TG50N Ngrohës uji 95,99 €
TEG10U Ngrohës uji 65,99 € Volumi: 10 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 31 × 45,4 × 26,5 cm
TEG5O TEG5O Ngrohës uji 57,99 € Volumi: 5,5 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 25,6 × 39 × 21,3 cm
TEG5U TEG5U Ngrohës uji 57,99 € Volumi: 5,7 L Dimensionet (Gjer x Lart x Thell): 25,6 × 39 × 21,3 cm